نمایش دادن همه 18 نتیجه


  • آبگرمکن مدل B5418 بوتان

   آبگرمکن مدل B5418rs بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 19,950 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6.7 – 15 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 22.7 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.75 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.05 •فشار گاز طبیعی: mbar 20 •فشار گاز مایع: mbar 29
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل BX114 بوتان

   آبگرمکن مدل BX114 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •قطر دودکش مورد نیاز: cm 10 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 14,800 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5 – 12 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 23 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2 •مصرف گاز مایع: kg/hr1.5 •فشار گاز طبیعی: mbar9.4 •فشار گاز مایع: mbar 29
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B4108 بوتان

   آبگرمکن مدل B4108 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •قطر دودکش مورد نیاز: cm 10 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 12,200 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 3.5 – 9 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 19.5 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 1.5 •مصرف گاز مایع: kg/hr1.1 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3118 بوتان

   آبگرمکن مدل B3118 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 10 m •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 24,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6 – 16 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.70 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.00 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3115 بوتان

   آبگرمکن مدل B3115 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 8 m •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 21,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5.3 – 13.6 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.40 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.70 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3112 بوتان

   آبگرمکن مدل B3112 بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 6 m •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 (با اضافه کردن ارتفاع دودکش، وجود تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر کمتر نیز ممکن است مجاز باشد.) •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 18,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 4.4 – 12 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.10 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.40
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B4208i بوتان

   آبگرمکن مدل B4208it بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •قطر دودکش مورد نیاز: cm 10 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 12,200 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 3.5 – 9 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 19.5 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 1.5 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.1 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3218i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: m 10 •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar • حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 24,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6 – 16 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 3.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.70 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.00 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3215i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: m 8 •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 21,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5.3 – 13.6 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.50 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.70 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3212i بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: m 6 •قطر دودکش مورد نیاز: cm 15 ( با اضافه کردن ارتفاع دودکش، وجود •تهویه مناسب و مشروط به تایید سرویسکار مجاز، استفاده از دودکش با قطر •کمتر نیز ممکن است مجاز باشد. ) •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar •حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 18,000 •ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 4.4 – 12 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 3.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.10 •مصرف گاز مایع: kg/hr 1.40 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3318if بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  •حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 10 m • قطر دودکش مورد نیاز: cm 8 ( استفاده الزامی از دودکش ویژه همراه با محصول ) •حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار 0.1 – 0.2 bar • حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 24,000 • ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 6 – 16 •اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 •حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 •حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 •مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.80 •مصرف گاز مایع: kg/hr 2.10 •فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 •فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن مدل B3315if بوتان

   ویژگی‌ها
   • ویژگی فنی محصول:  حداکثر طول لوله موردتوصیه تا دورترین شیر آب گرم: 8 m قطر دودکش مورد نیاز: cm 8 ( استفاده الزامی از دودکش ویژه همراه با محصول ) حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی): کم فشار0.1 – 0.2 bar حداکثر ظرفیت حرارتی: kcal/hr 21,000 ظرفیت تامین آب گرم: Lit/min 5.3 – 13.6 اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: °C 18 – 50 حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه‌انداز): Lit/min 2.5 حداکثر فشار آب ورودی: bar 10 مصرف گاز طبیعی: m3/hr 2.50 مصرف گاز مایع: kg/hr 1.80 فشار گاز طبیعی: mm.w.c 180 فشار گاز مایع: mm.w.c 280
   • گواهینامه ها:  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   • رنگ:  سفید
   0
  • آبگرمکن بوتان B4208i

   آبگرمکن بوتان B4208i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 256*549*227 میلیمتر
   • وزن:  8.2 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3218i

   آبگرمکن بوتان B3218i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 460*738*265 میلیمتر
   • وزن:  16 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3215i

   آبگرمکن بوتان B3215i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 360*680*248 میلیمتر
   • وزن:  13 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3212i

   آبگرمکن بوتان B3212i

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 360*680*248 میلیمتر
   • وزن:  12.5 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3318if

   آبگرمکن بوتان B3318if

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 450*738*265 میلیمتر
   • وزن:  18.5 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0
  • آبگرمکن بوتان B3315if

   آبگرمکن بوتان B3315if

   ویژگی‌ها
   • ابعاد:  ( عرض، ارتفاع، عمق ) 360*680*248 میلیمتر
   • وزن:  15 کيلوگرم
   • روش عملکرد:  آب گرم کن گازی
   • گارانتی:  سه سال ضمانت
   0