آشنایی با تولیدکنندگان ایرانی

مرجع و نمایشگاه مجازی معرفی تولیدات و تولیدکنندگان ایرانی

ارائه تولیدات با قیمت مناسب و با کیفیت ایرانی و در شأن هموطنانمان باعث حمایت و پشتیبانی مردم از تولیدات و تولیدکننده ایرانی می شود.
حمایت از تولید و تولیدکننده ایرانی،باعث به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد، رونق کسب و کار داخلی و تامین زندگی خانواده ایرانی می شود.

استارتاپ ها و واحدهای فناور

شرکت های دانش بنیان

تولیدکنندگان ایرانی